พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมมีวิสัยทัศน์ในการเป็นวิสาหกิจนวัตกรรมทางสังคม พันธกิจหลักคือ เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม นำเสนอพิพัฒนาการทางวิชาการของสถาบันฯ ในการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้เข้าใจชีวิตจิตใจอย่างถ่องแท้ ทั้งยังเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณสถานของบุคลากรทางพิพิธภัณฑ์

EVENTS

All Rights Reserved